Ảnh các bé CS2 thăm làng cổ Bát Tràng 2012
  • Các bé CS2 thăm Bát tràng
Ảnh các bé CS1 thăm làng cổ Bát Tràng 2012
  • Các bé CS1 thăm làng cổ Bát Tràng 2012
Các bé lớp Đại dương thăm Văn Miếu
  • Các bé lớp Đại dương thăm Văn Miếu
  • Các bé lớp Đại dương thăm Văn Miếu
  • Các bé lớp Đại dương thăm Văn Miếu
Viếng Lăng Bác