Tôi có thể nhờ người khác đón con nếu bận không?
Khi thay đổi người đón các con, yêu cầu các bố mẹ trực tiếp gọi điện đến văn phòng trường và thông báo rõ họ tên người đón thay.
CÁC TIN TỨC KHÁC